Loading…
Đoạn chat
Tôi
{{ name_current_user == ' ' ? current_user.first_name + ' ' + current_user.last_name : name_current_user }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.count_unread_messages > 99 ? '99+': u.count_unread_messages }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.count_unread_messages > 99 ? '99+': u.count_unread_messages }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.last_message}}
{{u.last_message_time}}

Đang trực tuyến

{{conversations[current_index_conversation].title =='' ? 'Chưa đặt tên' : conversations[current_index_conversation].title}}
{{ conversations[current_index_conversation].user.first_name +' '+ conversations[current_index_conversation].user.last_name }}
{{conversations[current_index_conversation].user.last_online ? formatDateTimeForOnline(conversations[current_index_conversation].user.last_online) : 'Gần đây'}}
Đang hoạt động
Loading…
Loading…
{{m.content}}
{{parseJson(m.content).content}}
{{formatTimeDuration(parseJson(m.content).duration)}} giây
{{parseJson(m.content)[0].content}}
{{parseJson(m.content)[1].content}}

Hiện không thể nhắn tin với người dùng này do đã bị chặn từ trước.

Biểu tượng cảm xúc
😃
☂️
🐱
{{e.code}}