Đoạn chat
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.last_message}}
.
{{u.last_message_time}}
Giờ đây, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện
Xem thêm các cuộc trò chuyện
Trò chuyện
Tắt thông báo
Bật thông báo
Click Tắt thông báo để không nhận tin nhắn cho đến khi bạn Bật thông báo
Tôi: avatar
{{ name_current_user == ' ' ? current_user.first_name + ' ' + current_user.last_name : name_current_user }}
Tìm chủ nhân Đại Sảnh Kết Giao
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.last_message}}
.
{{u.last_message_time}}

Đang trực tuyến

avatar
{{u.first_name}} {{u.last_name}}
Đang hoạt động
{{c.title}}
{{c.contact.username}}
{{ c.contact.username }}
Gần đây
Đang hoạt động
{{m.content}}

Hiện không thể nhắn tin với người dùng này do đã bị chặn từ trước.

Biểu tượng cảm xúc
😃
☂️
🐱
{{e.code}}

HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG

{{username !== ' ' ? username : current_user.first_name + ' ' + current_user.last_name}} Liên kết tài khoản

Thành viên từ {{gen_time(user.created_at)}}

Số câu hỏi đã đặt : {{question_count}}

Số câu trả lời : {{answer_count}}

Điểm số: {{user.points}}

Thích : {{count_like}}

Không thích : {{count_dislike}}

Họ

Tên

Địa chỉ email

Lớp

Tỉnh/Thành phố

Huyện/Quận/Thị xã

Xã/Phường/Thị trấn

Trường học

Địa chỉ chi tiết

Số điện thoại

Giới tính

Ngày sinh

Mã quét sẽ tồn tại trong vòng 2 phút.

{{convertToMinutesSeconds(timer)}}

Lưu thay đổi